Thandra Vazhiyil Thambathya Valkai(தந்த்ரா வழியில் தாம்பத்ய வாழ்க்கை)

Thandra Vazhiyil Thambathya Valkai(தந்த்ரா வழியில் தாம்பத்ய வாழ்க்கை)
1.ஆண்களுக்கான ஓர் அற்புதப் புதையல்.2.இன்பம், மன அமைதி,பணியில் கவனம், தொழிலில் வெற்றி, நிம்மதியான உறக்கம், மகிழ்ச்சியான இல்லறம், வெற்றிகரமான வாழ்க்கை, குழைந்தைகளுக்கான எதிர்காலம், உடல் நலம் மற்றும் நீண்ட ஆயுள் என இவை அனைத்தையும் பெற்று, வாழ்வைக் கொண்டாடி மகிழ்ந்து வாழ விரும்பும் ஆண்களுக்கான, ஆலோசனை! விழிப்புணர்வு! வழிகாட்டி! – போதி பிரவேஷ்
Buy the book Thandra Vazhiyil Thambathya Valkai(தந்த்ரா வழியில் தாம்பத்ய வாழ்க்கை) from Ideakart.com.

The Finnish Way: Finding Courage, Wellness, and Happiness Through the Power of Sisu

The Finnish Way: Finding Courage, Wellness, and Happiness Through the Power of Sisu
An engaging and practical guided tour of the simple and nature-inspired ways that Finns stay happy and healthy–including the powerful concept of sisu, or everyday courage

Forget hygge–it’s time to blow out the candles and get out into the world! Journalist Katja Pantzar did just that, taking the huge leap to move to the remote Nordic country of Finland. What she discovered there transformed her body, mind and spirit. In this engaging and practical guide, she shows readers how to embrace the “keep it simple and sensible” daily practices that make Finns one of the happiest populations in the world, year after year.

Topics include:

  *  Movement as medicine: How walking, biking and swimming every day are good for what ails us–and best done outside the confines of a gym
  *  Forest therapy: Why there’s no substitute for getting out into nature on a regular basis
  *  Healthy eating: What the Nordic diet can teach us all about feeding body, mind and soul
  *  The gift of sisu: Why Finns embrace a special form of courage, grit and determination as a national virtue – and how anyone can dig deeper to survive and thrive through tough times.

If you’ve ever wondered if there’s a better, simpler way to find happiness and good heath, look no further. The Finns have a word for that, and this empowering book shows us how to achieve it.
Buy the book The Finnish Way: Finding Courage, Wellness, and Happiness Through the Power of Sisu from Ideakart.com.

Miss to Mrs: Bride to Be Cute Notebook – Lined Journal – Engagement Gift for Bride – 110 Lined Pages Journal for Brides to Be – Bachelorette Party Gifts – Bridesmaid Gifts

Miss to Mrs: Bride to Be Cute Notebook - Lined Journal - Engagement Gift for Bride - 110 Lined Pages Journal for Brides to Be - Bachelorette Party Gifts - Bridesmaid Gifts
This Journal is the Greatest engagement gift for the Bride to Be.

– Soft cover – 80 lined pages.
– This notebook is perfect to plan your dream wedding.
Perfect size to fit in your purse. Take the Bride-to-Be Journal while looking for a venue, dress shopping, cake tasting, picking a menu, etc..
________
Kadwell Creations
Buy the book Miss to Mrs: Bride to Be Cute Notebook – Lined Journal – Engagement Gift for Bride – 110 Lined Pages Journal for Brides to Be – Bachelorette Party Gifts – Bridesmaid Gifts from Ideakart.com.

Beauty Sick: How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women

Beauty Sick: How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women

An award-winning Northwestern University psychology professor reveals how the cultural obsession with women’s appearance is an epidemic that harms women’s ability to get ahead and to live happy, meaningful lives, in this powerful, eye-opening work in the vein of Naomi Wolf, Peggy Orenstein, and Sheryl Sandberg.

Today’s young women face a bewildering set of contradictions when it comes to beauty. They don’t want to be Barbie dolls but, like generations of women before them, are told they must look like them. They’re angry about the media’s treatment of women but hungrily consume the very outlets that belittle them. They mock modern culture’s absurd beauty ideal and make videos exposing Photoshopping tricks, but feel pressured to emulate the same images they criticize by posing with a “skinny arm.” They understand that what they see isn’t real but still download apps to airbrush their selfies. Yet these same young women are fierce fighters for the issues they care about. They are ready to fight back against their beauty-sick culture and create a different world for themselves, but they need a way forward.

In Beauty Sick, Dr. Renee Engeln, whose TEDx talk on beauty sickness has received more than 250,000 views, reveals the shocking consequences of our obsession with girls’ appearance on their emotional and physical health and their wallets and ambitions, including depression, eating disorders, disruptions in cognitive processing, and lost money and time. Combining scientific studies with the voices of real women of all ages, she makes clear that to truly fulfill their potential, we must break free from cultural forces that feed destructive desires, attitudes, and words—from fat-shaming to denigrating commentary about other women. She provides inspiration and workable solutions to help girls and women overcome negative attitudes and embrace their whole selves, to transform their lives, claim the futures they deserve, and, ultimately, change their world.

Buy the book Beauty Sick: How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women from Ideakart.com.

Less: A Visual Guide to Minimalism

Less: A Visual Guide to Minimalism
Simplify life and amplify living by mastering the fundamentals of minimalism through this visual guide to embracing a minimalist lifestyle

How can living with less contribute to a greater sense of fulfillment? It seems contradictory, yet the minimalist lifestyle, which focuses on scaling back your possessions and simplifying your life to just the essentials, achieves just that. Adopt minimal living, and you’ll find that less is more:

  *  More time because you don’t waste it caring for and organizing stuff.
  *  More space because you don’t fill it with objects of marginal value.
  *  More money because you don’t spend it on unnecessary things.
  *  More clarity because your mind isn’t bogged down by the clutter around you.
  *  More enjoyment because your energy is spent on experiences and connections.

Using decision trees, flow charts, icons, and other graphics, Less shows how minimalism can be applied to any area of life–including home, wardrobe, decor, cooking, cleaning, finances, and organizing your time–and how it can be adapted to suit your own goals and help you achieve your version of happiness.
Buy the book Less: A Visual Guide to Minimalism from Ideakart.com.

Glow15: A Science-Based Plan to Lose Weight, Rejuvenate Your Skin & Invigorate Your Life

Glow15: A Science-Based Plan to Lose Weight, Rejuvenate Your Skin & Invigorate Your Life

THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

In addition to natural wear and tear that our bodies experience, environmental toxins accumulate in our cells, accelerating the signs of aging. Autophagy is the cellular process that removes these toxins and repairs the damage left behind.

On GLOW15, you start each day with an autophagy-activating ketogenic tea and a light, full-fat breakfast, followed by intermittent fasting and protein cycling. You eat foods that activate autophagy – like dairy, red wine, grains and a blueberry smoothie.

It can be that simple to see dramatic results in just 15 daysfast weight loss and glowing, radiant skin. You don’t count calories. You don’t give up entire food groups. And you don’t obsess about the gym. You do, however, get Naomi Whittel’s advice for sleep, travel, stress reduction and productivity, as well as delicious and nutritious recipes for eating the GLOW15 way – everything that this 42-year-old CEO and mother of four young children does to look and feel amazing.

Buy the book Glow15: A Science-Based Plan to Lose Weight, Rejuvenate Your Skin & Invigorate Your Life from Ideakart.com.

The Beauty Diet: Unlock the Five Secrets of Ageless Beauty from the Inside Out

The Beauty Diet: Unlock the Five Secrets of Ageless Beauty from the Inside Out

Internationally acclaimed nutrition and natural beauty expert David Wolfe, one of America’s foremost nutrition experts, distills the five factors that lead to exceptional, lasting beauty.

Each year, women absorb pounds of toxins through cosmetics and beauty products. These creams, lotions, and cleansers not only work against us—dehydrating our skin, clogging our organs with harmful toxins, and disrupting our hormone balance—they keep us bound to an “idea” of beauty, instead of helping us achieve the natural, radiant version of ourselves we long to set free. True beauty does not come from a product or a procedure, it comes from the inside out.

David Wolfe’s long-awaited, groundbreaking book reveals why a natural, toxin-free lifestyle is not only the best way to achieve lasting beauty, it is the only way. Under Wolfe’s guidance, we learn easy and effective dietary and lifestyle changes like implementing organic superfoods and superherbs, and detoxifying the liver, kidneys, lungs, and colon with special tonics and supplements. Simply put, nature’s most powerful foods are the beauty solution we have been waiting for. The strategies you’ll find in The Beauty Diet are safe, effective, and most importantly, natural ways to slow the aging process, enjoy glowing skin and shining hair, with information you can use to look and feel better instantly and long-term.

Featuring simple, delicious recipes (beauty has never tasted so good), a three-day beauty cleanse, a one week jumpstart, and smart tips for using clay, charcoal, supplements, and more, The Beauty Diet is the ultimate resource and the healthiest, most accessible path to beauty from the inside out.

Buy the book The Beauty Diet: Unlock the Five Secrets of Ageless Beauty from the Inside Out from Ideakart.com.

Asking for a Friend: Three Centuries of Advice on Life, Love, Money, and Other Burning Questions from a Nation Obsessed

Asking for a Friend: Three Centuries of Advice on Life, Love, Money, and Other Burning Questions from a Nation Obsessed

A delightful history of the American obsession with advice and self-help, told through the lives and wisdom of three centuries of advice-givers — from Poor Richard to Dr. Spock to Miss Manners.

Americans, for all our talk of pulling themselves up by our bootstraps, obsessively seek advice on matters large and small. Perhaps precisely because we believe in bettering ourselves and our circumstances in life, we ask for guidance constantly. And this has been true since our nation’s earliest days: from the colonial era on, there have always been people eager to step up and offer advice, some of it lousy, some of it thoughtful, but all of it read and debated by generations of Americans.

Jessica Weisberg takes readers on a tour of the advice-givers who have made their name, and sometimes their fortune, by telling Americans what to do. You probably don’t want to follow all the advice they proffered. Eating graham crackers will not make you a better person, and wearing blue to work won’t guarantee a promotion. But for all that has changed in American life, it’s a comfort to know that our hang-ups, fears, and hopes have not. We’ve always loved seeking advice — so long as it’s anonymous, and as long as it’s clear that we’re not asking for ourselves. We’re just asking for a friend.

Buy the book Asking for a Friend: Three Centuries of Advice on Life, Love, Money, and Other Burning Questions from a Nation Obsessed from Ideakart.com.

Glow15: A Science-Based Plan to Lose Weight, Rejuvenate Your Skin & Invigorate Your Life

Glow15: A Science-Based Plan to Lose Weight, Rejuvenate Your Skin & Invigorate Your Life

THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

In addition to natural wear and tear that our bodies experience, environmental toxins accumulate in our cells, accelerating the signs of aging. Autophagy is the cellular process that removes these toxins and repairs the damage left behind.

On GLOW15, you start each day with an autophagy-activating ketogenic tea and a light, full-fat breakfast, followed by intermittent fasting and protein cycling. You eat foods that activate autophagy – like dairy, red wine, grains and a blueberry smoothie.

It can be that simple to see dramatic results in just 15 daysfast weight loss and glowing, radiant skin. You don’t count calories. You don’t give up entire food groups. And you don’t obsess about the gym. You do, however, get Naomi Whittel’s advice for sleep, travel, stress reduction and productivity, as well as delicious and nutritious recipes for eating the GLOW15 way – everything that this 42-year-old CEO and mother of four young children does to look and feel amazing.

Buy the book Glow15: A Science-Based Plan to Lose Weight, Rejuvenate Your Skin & Invigorate Your Life from Ideakart.com.

The Beauty Diet: Unlock the Five Secrets of Ageless Beauty from the Inside Out

The Beauty Diet: Unlock the Five Secrets of Ageless Beauty from the Inside Out

Internationally acclaimed nutrition and natural beauty expert David Wolfe, one of America’s foremost nutrition experts, distills the five factors that lead to exceptional, lasting beauty.

Each year, women absorb pounds of toxins through cosmetics and beauty products. These creams, lotions, and cleansers not only work against us—dehydrating our skin, clogging our organs with harmful toxins, and disrupting our hormone balance—they keep us bound to an “idea” of beauty, instead of helping us achieve the natural, radiant version of ourselves we long to set free. True beauty does not come from a product or a procedure, it comes from the inside out.

David Wolfe’s long-awaited, groundbreaking book reveals why a natural, toxin-free lifestyle is not only the best way to achieve lasting beauty, it is the only way. Under Wolfe’s guidance, we learn easy and effective dietary and lifestyle changes like implementing organic superfoods and superherbs, and detoxifying the liver, kidneys, lungs, and colon with special tonics and supplements. Simply put, nature’s most powerful foods are the beauty solution we have been waiting for. The strategies you’ll find in The Beauty Diet are safe, effective, and most importantly, natural ways to slow the aging process, enjoy glowing skin and shining hair, with information you can use to look and feel better instantly and long-term.

Featuring simple, delicious recipes (beauty has never tasted so good), a three-day beauty cleanse, a one week jumpstart, and smart tips for using clay, charcoal, supplements, and more, The Beauty Diet is the ultimate resource and the healthiest, most accessible path to beauty from the inside out.

Buy the book The Beauty Diet: Unlock the Five Secrets of Ageless Beauty from the Inside Out from Ideakart.com.